ข่าว : รมว. สุชาติ ส่ง “ที่ปรึกษา ธิวัลรัตน์” มอบประกาศเกียรติคุณเครือข่าย “บวร” ดีเด่น จ.เพชรบุรี

28 พฤศจิกายน 2565


รมว. สุชาติ ส่ง “ที่ปรึกษา ธิวัลรัตน์” มอบประกาศเกียรติคุณเครือข่าย “บวร” ดีเด่น จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเครือข่าย “บวร” ดีเด่น (กลุ่มสมาชิก บ้าน วัด โรงเรียน และโรงงาน) ประจำปี 2565 ที่ทำประโยชน์ ต่อสังคมในการสนับสนุน การดำเนินงานด้านประกันสังคม และร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรถยนต์ (รถตู้) และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในศาสนกิจของวัด และเพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน ตัวแทนเครือข่ายแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยงค์ นพคุณ สำนักงานศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ในวันนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันเป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณเครือข่าย “บวร” ดีเด่น (กลุ่มสมาชิก บ้าน วัด โรงเรียน และโรงงาน) ประจำปี 2565 ให้แก่เครือข่ายของสำนักงานประกันสังคมที่ทำคุณประโยชน์สนับสนุน การดำเนินงานด้านการประกันสังคมต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่/ชุมชน ในการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ ให้คำปรึกษา แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน และแรงงานนอกระบบในพื้นที่ ได้เข้าสู่การประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” “กระทรวงแรงงานต้องขอขอบคุณเครือข่าย “บวร” ทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม สู่ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี ขอเป็นกำลังใจ และขอให้ทุกท่านผนึกกำลังร่วมกันทำงานเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรี สู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป” สำหรับ พิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ให้แก่ พระครูวัชรสุวรรณาทร เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณรามวรวิหาร ตัวแทนเครือข่ายบวรกลุ่มวัด นางธมนวรรณ บุตร์เล็ก ตัวแทนเครือข่ายบวรกลุ่มโรงเรียน และนายชัชวาล พันธุ์พำนัก ตัวแทนเครือข่ายบวรกลุ่มโรงงาน ในโอกาสนี้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรถยนต์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ให้กับวัดและวิทยาลัยสงฆ์ในจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้มอบให้แก่ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร มีท่านพระครูวัชรสุวรรณาทร เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เป็นผู้รับมอบรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) 1 คัน เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง มอบให้แก่วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มีท่านพระครูวิสุทธิวรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในศาสนกิจของวัด และเพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณรต่อไป

...............................
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน